innova58-tekstschrijver-eindhoven

Tekst Bidbook ZuidNet A58:

Oost-west, wij doen de rest

Een snelweg, 149 kilometer tussen Vlissingen en Eindhoven. Tweemaal twee rijbanen, waar over elke kilometer wegdek gemiddeld 75.000 voertuigen per etmaal passeren. Maar de A58 is meer dan een strook asfalt tussen oost en west. Het is de levensader van Zuid-Nederland die mensen en organisaties met elkaar verbindt. De spil in maatschappelijk-economische ontwikkelingen. De gateway van en naar de Brabants-Zeeuwse industrie. En de stuwende kracht achter gebiedsoverschrijdende ideeën en ambities. Als het stokt op de A58, staat alles stil.

Voor u ligt een revolutionair plan. Een initiatief dat nog nooit voor een Nederlandse rijksweg is genomen. Het complete traject in publiek-private handen. Een nieuwe onderneming die de doorstroming op de A58 garandeert. Volgens een corridor-aanpak waarbij wegbenutting, onderhoud, technologieën, financiering, exploitatie en management even solide als innovatief en duurzaam zijn. Volmaakte ontzorging van de rijksoverheid, en tegelijk in opperste harmonie met diezelfde rijksoverheid.

Dit is ons bid. Onze roadmap, onze ambitie. Nu zijn de lef en overtuiging nodig om onze bestemming te bereiken. Dit is ZuidNet A58.

De Zuid-Nederlandse mobiliteit is een zaak van nationaal belang
Onderscheidend zijn op de wereldmarkt. Profiteren van aantrekkende en opkomende markten. Duurzame economische groei bereiken door ruimte te bieden aan ondernemen en ondernemers. Dat is de ambitie van het huidige kabinet. Daarom kiest het kabinet voor economische topsectoren en een integrale aanpak om de bedrijvigheid in de topgebieden te stimuleren. ‘Naar de top’. Daar hoort ook maximale mobiliteit bij.

De industriële motor van Nederland
De ‘wealth of nations’, ofwel de basis van welvaart en alle andere bedrijvigheid, is de maakindustrie. Deze is in Brabant en Zeeland ruim vertegenwoordigd. Niet alleen vormen de twee provincies samen de tweede economie van ons land, ook worden zij algemeen erkend als de industriële motor van Nederland. Samen vertegenwoordigen Brabant en Zeeland een kwart van de totale Nederlandse export. Als het gaat om de export van industriële goederen, dan is het aandeel zelfs eenderde. De Brabants-Zeeuwse bedrijvigheid is dus essentieel voor de Nederlandse welvaart en sluit bovendien aan op het kabinetsbeleid. Vrijwel alle topsectoren zijn in hoge mate geclusterd aanwezig in de Brabants-Zeeuwse hotspots. De hightech Brainport-regio is zelfs van wereldniveau.

(...)

Tekst transformatie naar InnovA58:

InnovA58. De weg naar de toekomst

Stel je eens voor. Een weg die mensen en regio’s verbindt. Een weg die welvaart en veiligheid brengt. Een weg die nooit stilstaat, maar zaken in beweging houdt. Eén met de omgeving, briljant in duurzaamheid, doordacht in rendement. En zó slim, dat het de Nederlandse innovatiekracht tot ver over de grens etaleert. Waar een wil is, is een weg. InnovA58. De weg naar de toekomst.

Nederland is een ideeënland. We zijn rijk aan initiatieven, zetten er graag samen de schouders onder. En zelfs als de financiële mogelijkheden zijn begrensd, vinden we een weg. Vanuit dit elan kwam het Brabants-Zeeuwse bedrijfsleven in 2011 met een alternatieve aanpak voor de A58. Nu, twee jaar later, wordt een officiële start gemaakt met InnovA58. Een vernieuwende projectaanpak. Het gaat niet meer alleen om verbinding en doorstroming, maar om de functie die de corridor als geheel voor mens, economie en omgeving heeft. Van reizen en vervoeren tot service en recreëren. Van aanleg en onderhoud tot exploitatie en rendement. Van inpassing in het landschap tot duurzame energieopwekking. En van intelligent verkeersmanagement tot state-of-the-art-technologie. InnovA58 is een uniek plan om de knelpunten op de A58 versneld op te lossen en de hele weg van Eindhoven tot en met knooppunt Markiezaat op te waarderen. Met een stevige financiële onderbouwing. En in volmaakte co-creatie.

Innovatief in proces
Veranderende tijden vragen om andere verhoudingen. In InnovA58 is de overheid niet langer de enige plannende en beherende partij. Bedrijfsleven en overheden gaan het samen doen. Vanaf het prilste begin brengen innovatieve ondernemingen hun kennis en kunde in om tot de beste planvorming en aanbesteding te komen. Na de bouwfase wordt de relatie tussen beheer en onderhoud versterkt. In plaats van opdrachtgever en opdrachtnemer worden het Ministerie van IenM, de Provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven co-makers. Samen verantwoordelijk, samen kennis delen, samen vruchten plukken. PPS in optima forma.

Innovatief in financiering en rendement
De A58 is de levensader voor de Zuid-Nederlandse economie. De knelpunten op de weg moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. Maar omdat rijksgelden pas in 2023 beschikbaar zijn is de Provincie Noord-Brabant bereid om de aanpak voor te financieren. Hierdoor kunnen de maatregelen al veel eerder worden uitgevoerd. Door de innovatieve aanpak van InnovA58, kostenbesparingen door schaalvergroting en inkomsten uit exploitatie kunnen de kosten voor de rentevergoeding uit het project zelf worden opgebracht. Win-win voor iedereen.

Innovatief in techniek en duurzaamheid
De A58 was vroeger slechts een route van A naar B. Maar dat veranderde snel. Mensen gingen in de nabijheid van de weg wonen, er kwamen industrieën. Het gebruik van de weg nam toe. Eerst nog door automobilisten, die er ook gingen recreëren. Of op reis voor een dagje aan zee. Toen groeide het transport. Van de havens in het westen tot de industrie in het oosten. De weg slibde dicht, maar de bouw ging door. Geluidsschermen en windmolens rezen op uit het groen, waarmee de weg definitief zijn landschappelijke onschuld verloor.

(...)